فویل طلایی رنگ مخصوص طلاکوبی کد23-طول 50 متر

190,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

فویل طلایی مخصوص طلاکوبی کد22-طول 50 متر

190,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

فویل طلاکوب حرارتی کد17-طول 100 متر

390,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

زرورق فویل طلاکوب حرارتی کد16-طول 50 متر

190,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

ورق فویل طلاکوب حرارتی کد15-طول 30 متر

120,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

فویل طلاکوب حرارتی کد14-طول 20 متر

84,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

فویل طلاکوب حرارتی کد13-طول 10 متر

45,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

فویل طلاکوب حرارتی کد 12-طول یک متر

5,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

رول فویل طلاکوب 16سانت در 120 متر

325,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

رول فویل طلاکوب 7سانت در 240 متر

300,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.

رول فویل طلاکوب 16سانت در 240 متر

700,000 تومان
ورق طلاکوب مخصوص طلاکوب روی چوب،چرم،پارچه و غیر مورد استفاده میگیرد. ورق طلاکوب توسط انتقال گرما و فشار مستقیم به روی سطح مورد نظر چسبیده میشود.